Algemene voorwaarden

Bij het afsluiten van de all in dienst Octalarm Connect gelden de Algemene voorwaarden Octalarm Connect (v4 11-2021).

Download Algemene voorwaarden Octalarm Connect

Op alle overige overeenkomsten die u met Adesys B.V. aangaat, zijn de Metaalunievoorwaarden (2019) van toepassing. 

Download Metaalunievoorwaarden

Garantie en aansprakelijkheid

Ieder product wordt door Adésys vóór verzending aan een reeks uitgebreide testen onderworpen. De aanspraak op garantie vervalt wanneer:

  • het defect is veroorzaakt door grove nalatigheid of door ondeskundige installatie;
  • zonder toestemming van Adésys reparaties en/of wijzigingen aan de apparatuur zijn uitgevoerd;
  • verwijdering of beschadiging van het serienummer wordt vastgesteld.

Adésys producten bieden geen 100% garantie tegen schade, maar zijn slechts een hulpmiddel om schade te voorkomen. Bespreek daarom het resterende risico met uw verzekeraar.

Op al onze transacties zijn van toepassing de Metaalunievoorwaarden 2019, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2019.

Conform artikel 13 van deze Metaalunievoorwaarden aanvaardt Adésys geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgschade, veroorzaakt door ondeskundig gebruik van, en/of storingen in haar producten.

In aanvulling op de toepasselijke Metaalunievoorwaarden geldt dat zowel Opdrachtgevers als Opdrachtnemer verplicht zijn zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot sanctielanden.

Toepassingsgebieden | Keuring

Adésys producten zijn alleen voorzien van een CE keurmerk, wat ze uitsluitend geschikt maakt voor toepassing binnen de Europese Economische Ruimte (EER).